Darmowa dostawa od 200,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Farma Świętokrzyska z 30.11.2020

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.biozfarmy.pl prowadzony jest przez FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul. Sandomierska 26A/309 27-440 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do rejestru Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej NIP 6612384791, REGON 522341725.

 

I. Definicje 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedawca – FFARMA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul. Sandomierska 26A/309 27-440 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do rejestru Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej NIP 6612384791, REGON 522341725.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Klient B2B – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

Konsument –osoba fizyczna w myśl art. 22 1 Kodeksu Cywilnego;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, );

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Farma Świętokrzyska;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.biozfarmy.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2020 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.biozfarmy.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.biozfarmy.pl, prowadzony jest przez FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

2.4. Realizacja sprzedaży przez  www.biozfarmy.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w  www.biozfarmy.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

2.5. Klient składając zamówienie jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych Kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@biozfarmy.pl.

2.6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Farma Świętokrzyska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.biozfarmy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Wymagania techniczne 

3.1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych m.in. Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą Java, lub  Mozilla Firefox w wersji 21 lub nowszej z włączoną obsługą Java.

3.2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3.3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Farma Świętokrzyska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

4.2. Rejestracja klienta, będącego konsumentem następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.biozfarmy.pl w zakładce „Zarejestruj się”.

4.3. Rejestracja klienta B2B następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. W celu rejestracji należy wejść na stronę www.b2b.farmaswietokrzyska.pl, z której nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę www.biozfarmy.pl/signin.php. Następnie należy kliknąć w zakładkę „Załóż nowe konto”.

4.4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.5. Farma Świętokrzyska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Farma Świętokrzyska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Farma Świętokrzyska.

4.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Farma Świętokrzyska.

4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży przez Klienta, będącego Konsumentem

5.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.biozfarmy.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu realizacji zamówienia. 

5.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

5.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Farma Świętokrzyska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Farma Świętokrzyska - Zamówienie nr (numer zamówienia) (adres e-mail), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży przez Klienta B2B

6.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.b2b.farmaswietokrzyska.pl, z której nastąpi automatyczne przekierowanie do Sklepu Internetowego www.biozfarmy.pl/signin.php i zalogować się podając login/nr karty stałego klienta/adres email. Po zalogowaniu należy dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu realizacji zamówienia,
f) przydzielonego rabatu.

6.5. Rabaty w ramach Umowy sprzedaży B2B, udzielane będą indywidualnie na podstawie wcześniejszego porozumienia między FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA a Klientem. Rabaty będą przydzielane po zarejestrowaniu konta Klienta. 

6.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

6.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Farma Świętokrzyska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Farma Świętokrzyska - Zamówienie nr (numer zamówienia) (adres e-mail), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

6.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII. Możliwość zmiany zamówienia

6.1. Klient, po potwierdzeniu i zamknięciu zamówienia nie  ma możliwości wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu.

VIII. Możliwość anulowania zamówienia

8.1. Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 1 dzień  przed wyznaczonym dniem realizacji zamówienia. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu.

8.2. Www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta,

b) zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl za wymagające potwierdzenia,

c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu,

d) brak płatności za zamówienie,

e) zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.

8.3. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl nie później niż 1 godzinę przed wyznaczonym terminem realizacji dostawy.

IX. Dostawa

9.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

9.2. Dostawa jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.  Koszty dostawy są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską bądź transportem własnym sprzedawcy. 

9.3. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres. Klient ma obowiązek umożliwić dostawcy wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu Klient ma obowiązek umożliwić dostawcy wejście na klatkę schodową pod rygorem nie wydania towaru oraz obciążenia Klienta kosztami dostawy w wypadku odmowy pomocy.

9.4. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Bieg terminu realizacji zamówienia liczy się:
a) w przypadku wyboru płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b) w przypadku wyboru płatności gotówką – od dnia złożenia zamówienia.

9.5. Potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

9.6. Www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl nie prowadzi dostaw w poniżej podanych dniach:

a) Nowy Rok,

b) Święto Trzech Króli,

c) Wielkanoc,

d) Poniedziałek Wielkanocny,

e) Święto Pracy,

f) Święto Narodowe Trzeciego Maja,

g) Zielone Świątki,

h) Boże Ciało,

i) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

j) Wszystkich Świętych,

k) Narodowe Święto Niepodległości,

l) Boże Narodzenie ( 25 i 26 grudnia),

ł) Niedziele.

9.7. Www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu (po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego).

9.8. Www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

9.9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego (w trakcie składania zamówienia) adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl podejmie próbę kontaktu z Klientem poprzez SMS lub telefonicznie. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy pracownik www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl spróbuje dostarczyć Klientowi towar w terminie późniejszym. W takim wypadku Klient musi liczyć się z dodatkową opłatą równą z opłatą dostawy. www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia bez zapłaty ceny sprzedaży.

9.10. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym  dodatkowym przedziale godzinowym, ustalonym z dostawcą,  zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.) - również kosztami tych artykułów.

9.11. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego Regulaminu. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

X. Ceny i metody płatności

10.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

10.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:
a) przelewem na numer konta bankowego BNP Paribas Bank Polska Spółka ,
b) płatnością w systemie tzw. szybkiej płatności,
c) zapłata kartą płatniczą Mastercard lub inną,
d) odbierając zamówione produkty osobiście pod adresem Boria 8, 27-440 Ćmielów.

XI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

11.1. Zgodnie z art. 27. ustawy o prawach konsumenta - Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W tym czasie Klient musi wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od na adres poczta@biozfarmy.pl. 

11.2. Po przesłaniu oświadczenia Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty odebrania zamówienia) odesłać produkt na adres do korespondencji podany przez Sprzedawcę. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

11.3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Klienta zwracanego towaru w stanie nienaruszonym zwróci należność w wysokości ceny zakupu.

11.5. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w szczególności:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

11.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

11.7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.  
11.8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie dotyczy Klientów B2B. 

XII. Reklamacje dotyczące Towarów

12.1. Sprzedawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego.

12.2. Reklamacje, należy kierować na adres poczta@biozfarmy.pl . Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

12.3. Przy realizacji dostawy przez dostawcę www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl, w razie jej niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał. Przyjęcie dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na formularzu dostawy, traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności dostawy ze złożonym zamówieniem.

XIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

13.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

13.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Farma Świętokrzyska o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

13.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Boria 8, 27-440 Ćmielów  lub mailowo pod adres poczta@biozfarmy.pl .

13.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

13.5. Farma Świętokrzyska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

13.6. Klienci  www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl mają możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od zrealizowanej dostawy bez podania przyczyny zwrotu (za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 13.7), pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania.

13.7. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu produktów:

a) dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

13.8. Klient  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt.

13.9. Www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl dokonuje zwrotu płatności  przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient płacąc za zamówienie. 

13.10.  Www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl nie ponosi kosztów zwrotu towaru do sklepu przez Klienta.

13.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

13.12. Www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

13.12. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej  www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

XIV. Ochrona danych osobowych

14.1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul. Sandomierska 26A/309 27-440 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do rejestru Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej NIP 6612384791, REGON 522341725.

14.2. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe podane przez Klienta przy rejestracji konta przechowywane są przez cały okres posiadania tego konta w serwisie www.biozfarmy.pl dla celów realizacji i obsługi zamówień  (w tym: realizowanie ankiet satysfakcji, rozpatrywanie reklamacji) zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do czasu wycofania zgód (Klient może je wycofać w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, które polega na automatycznym dopasowywaniu oferty do profilu Klienta (bazując na historii zakupowej, oglądanych produktach itp.)

Odbiorcą danych osobowych są podmioty świadczące dla www.biozfarmy.pl usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz dostawcy zamówień złożonych przez Klienta w sklepie internetowym.

Dane osobowe zostaną zanonimizowane w momencie usunięcia konta w serwisie www.biozfarmy.pl.

Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

14.3. Wgląd do danych osobowych Klient może w każdym czasie domagać się wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

XV. Postanowienia końcowe

15.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Farma Świętokrzyska a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

15.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Farma Świętokrzyska a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Farma Świętokrzyska.

15.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

15.4.  Www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl  zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie  www.biozfarmy.pl oraz www.b2b.farmaswietokrzyska.pl .

 

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel